แบบทดสอบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ระบบการสอบ online การอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

แนวคิด ::

 1. 1. เป็นแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้ด้านการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ (LNR) โดยใช้องค์ความรู้ด้านการอ่านจากการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 2. 2. รูปแบบการทดสอบใช้สถานการณ์จากภาพ บทความ จำแนกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

  1. 2.1 แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

  2. 2.2 แบบทดสอบปรนัยเชิงซ้อน 2 ตัวเลือก

  3. 2.3 แบบทดสอบปรนัยการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 4 ตัวเลือก

วัตถุประสงค์ ::

 1. 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่านและการคิดวิเคราะห์ เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3 ได้แก่

  1. 1.1 ด้านการอ่าน (Literacy)

  2. 1.2 ด้านการคิดคำนวณ (Numeracy) ในสถานการณ์ต่างๆ

  3. 1.3 ด้านการเชื่อมโยงเหตุผล (Reasoning Ability)

 2. 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้จากการประเมินนานาชาติ (PISA)

 3. 3. เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนักเรียนในการรองรับการประเมินนานาชาติ (PISA) โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือในการสอบ

ขั้นตอนการสอบ Online ::

 1. 1. ลงทะเบียนเข้าสอบในระบบสอบ Online

 2. 2. ล๊อคอินเข้าสอบในระบบ โดยกรอก Username Password ที่กำหนดไว้

 3. 3. เมื่อเข้าสู่ระบบให้ทำข้อสอบจำนวน 40 ชุด ( 67 ข้อย่อย ) จนครบ ภายในเวลา 120 นาที

 4. 4. เมื่อทำข้อสอบครบทุกข้อแล้วส่งตำตอบทั้งหมด

 5. 5. ระบบจะประมวลผลแจ้งคะแนนการสอบ เมื่อผ่านร้อยละ 75 สามารถพิมพ์เกียรติบัตรรับรองผลได้